K V A B 1  M I N I  S H U T - O F F  V A L V E  
W I T H  2 X   I N S I D E  T H R E A D I N G

Technical specifications
Pressure range: –0.9...+15 bar
Temperature range: 0 °C...+90 °C

Order-No.
A
B
[mm]
C
[mm]
SW
[mm]
KVAB1-1/8 G 1/8" 40.0 38.0 21.0
KVAB1-1/4 G 1/4" 40.0 38.0 21.0
KVAB1-3/8 G 3/8" 40.0 38.0 21.0
KVAB1-1/2 G 1/2" 46.0 42.0 25.0
KVAB1-3/4 G 3/4" 52.0 47.0 30.0